sss

การตรวจหาระดับฮอร์โมน และตรวจกรองความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์

[wp_bannerize group="Banner Left (295px. X 200px.)"]

เป็นการตรวจหาความพร้อมของร่างกายสำหรับการตั้งครรภ์ ทั้งระดับฮอร์โมน และการตรวจหาเชื้อไวรัสที่สามารถส่งผ่านจากมารดาไปสู่ทารกได้

[wp_bannerize group="Banner Home Bottom (280px. X 180px.)" limit="4" before="
" after="
"]