sss

การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยทั้งการตรวจแบบระบุยีน หรือการตรวจด้วยการใช้เทคนิค การตรวจเอ็กโซมทั้งหมด

[wp_bannerize group="Banner Left (295px. X 200px.)"]

เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมทั้งหมดที่พบได้บ่อย โดยสามารถทำการตรวจวินิจฉัยลึกลงไปถึงระดับรหัสพันธุกรรมของยีนต่างๆ เพื่อตรวจหาการกลายพันธุ์อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ รวมไปถึงการตรวจพันธุกรมมของยีนทุกยีนที่มีตรวจหาการกลายพันธ์ุ โดยเทคนิค การตรวจเอ็กโซมทั้งหมด

[wp_bannerize group="Banner Home Bottom (280px. X 180px.)" limit="4" before="
" after="
"]