sss

การตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีการตรวจดีเอ็นเอที่ล่องลอยในกระแสเลือด

[wp_bannerize group="Banner Left (295px. X 200px.)"]

เป็นการตรวจวินิจฉัยที่สามารถใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษาได้ โดยสามารถดำเนินการตรวจวินิจฉัยได้จากดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็งที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด

[wp_bannerize group="Banner Home Bottom (280px. X 180px.)" limit="4" before="
" after="
"]