sss

การตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมก่อนการแต่งงานเน้นที่โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย และ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

[wp_bannerize group="Banner Left (295px. X 200px.)"]

เป็นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของคู่สามีภรรยาต่อการมีบุตรที่จะเกิดเป็นโรคทางพันธุกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการมีบุตรต่อไป

[wp_bannerize group="Banner Home Bottom (280px. X 180px.)" limit="4" before="
" after="
"]