อัจฉรา จักรคำบาง

อัจฉรา จักรคำบาง

การศึกษา

-ปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

-Master of Science Major in Forensic Science Graduate School, Silpakorn University

-ปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยรังสิต

-Bachelor of Science in Medical Technology (First Class Honors), Faculty Medical Technology,Rangsit University

 

การอบรม

-Participated in the ART course for embryologist, Chiang Mai, Thailand

-Thai Society for Reproductive Medicine (TSRM), Thailand

-Annual Meeting and General Assembly: The Battle of the Human and the Machine, Thailand

-โครงการอบรม “พื้นฐานเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ รุ่นที่ 1”

 

ปัจจุบันเป็นสมาชิก

-สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

-สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย