ศุทธินี บุญพิทักษ์

ศุทธินี บุญพิทักษ์

การศึกษา

-ปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การอบรม

-Attended the scientific programme of the Annual Meeting of European Society of Human Reproduction and and Embryology .Vienna,Austrian

-Thai Society For Reproductive Medicine (TSRM), Thailand

-Workshop Sperm and Egg Cryopreservation ,Mahidol University , Thailand

-Implementing Good Laboratory Practice in the time of COVID-19, Cooper Surgical

-Workshop ISMART Refresher and Re- qualification (TSRM), Thailand

 

ปัจจุบันเป็นสมาชิก

-สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งยุโรป

-สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

-สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

-สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย