นางสาว ผกายมาศ อภิวัฒน์วราวงศ์

การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์โดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

อบรมการใช้เครื่อง Vitrolife ART Academy on Time Lapse Workshop เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ,2562

อบรมการแช่แข็งตัวอ่อน และไข่ โดย  The Cryotec Method for Oocyte and Embryo by REPROLIFE Inc. เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ,2562

อบรม New Horizons in Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) by The Pacific Society for Reproductive Medicine (PSRM) and the Association of Thai Embryologist (ATE) ,2561

– 3rd Intensive course for Scientist in Medical Assisted Reproductive Technology by Thai Society for Reproductive Medicine ,2561

อบรมหลักสูตร Assisted Reproductive Technology by Reproductive Medicine Research Group Institute of Molecular Biosciences, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561

อบรม Practice the Fluorescence microscope for the program Isis (FISH) and Ikaros (Karyotyping) by Rushmore ,2559

อบรม Practice the Fluorescence microscope for the program Lucia (FISH Technique and Karyotyping) by Nikon ,2557

อบรมหลักสูตร of Fluorescence in situ hybridization (FISH) of Pre-implantation Diagnosis; PGD ,2557

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ (9th HIV/AIDS Workshop 2010) ในปี .. 2553

เข้าร่วมประชุมวิชาการ Bangkok International Symposium on HIV Medicine January 2012

เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 35 ในปี .. 2554