นางสาว ผกายมาศ อภิวัฒน์วราวงศ์

นางสาว ผกายมาศ อภิวัฒน์วราวงศ์

การศึกษา

-ปริญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติเวชวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปกร

-Master of Science Major in Forensic Science Graduate School, Silpakorn University

-ปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยรังสิต

-Bachelor of Science in Medical Technology (First Class Honors), Faculty Medical Technology,Rangsit University

 

การอบรม

-Pre-Congress workshop of iSMART

-Refresher and Re-qualification by Thai Society for Reproductive Medicine

-การใช้เครื่อง Vitrolife ART Academy on Time Lapse Workshop เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

-Training Vitrolife ART Academy on Time Lapse Workshop in Beijing China

-การแช่แข็ง ละลาย ตัวอ่อน และเซลล์ไข่ โดย The Cryotec Method for Oocyte and Embryo by REPROLIFE Inc. เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

-The Cryotec Method for Oocyte and Embryo, REPROLIFE Inc., Tokyo, Japan

-เทคนิคการยิงไข่ (ICSI) จากสมาคมเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งประเทศไทย (ATE) เชียงใหม่ ประเทศไทย

-New Horizons in Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI), The Pacific Society for Reproductive Medicine (PSRM) and the Association of Thai Embryologist (ATE),Thailand

-Training course of Assisted Reproductive Technology by Reproductive Medicine Research Group Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University

 

ปัจจุบันเป็นสมาชิก

-สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

-The Association of Medical Technologis (ACMTT)

-สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย

-Association of Thai Embryologist (ATE)

-สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย

-Thai society for Reproductive medicine (TSRM)