นพ. ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย

นพ. ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน นายแพทย์ธนัท เคยทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยากและสูตินรีเวชวิทยาในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2560) โรงพยาบาลลานนา (2558-2560 ) โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (2558-2560 ) และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา (2560-2561) และได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่ออบรมหลักสูตรเทเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (2561-2563) อีกด้วย
ในด้านวิสัยทัศน์ นายแพทย์ธนัทต้องการช่วยให้คู่สามีภรรยามีบุตรได้สำเร็จ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างทีมแพทย์และผู้ป่วย ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการรักษา ซึ่งการใช้วิธีคัดเลือกตามสั่ง (Tailor-made) จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตรได้สูงสุด โดยค่าเฉลี่ยที่สำเร็จสูงถึง 72.5% ในปีที่ผ่านมา (2562)
นายแพทย์ธนัท จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในปั พ.ศ.2554 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2558 และ 2560 ตามลำดับ

ประกาศนียบัตร/ ความเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2560

– ห้องทดลองด้านพันธุศาสตร์มนุษย์และเซลล์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

-โครงการฝึกอบรมเข้มข้นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีวัยทอง (Menopause Preceptership Program) ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พ.ศ. 2561

– การประชุมเชิงปฏิบัติการ Embryo Biopsy and Blastocyst Vitrification ณ ศูนย์ฝึกอบรม ATE จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในต่างประเทศ

นอกจากประสบการณ์ภายในประเทศ และเพื่อการพัฒนาความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง นายแพทนย์ธนัทได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์อีกหลายแห่ง โดยในปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 ได้เข้าร่วม

-การประชุมสมัชชาเอเชียแปซิฟิกด้านการเจริญพันธุ์ (Aspire) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อเวชศาสตร์การสืบพันธุ์ของมนุษย์ ณ ประเทศไต้หวัน และการประชุมครั้งที่ 9 ณ ฮ่องกง

-การประชุมรายปีของสมาคมยุโรปด้านการสืบพันธุ์ของมนุษย์และคัพภวิทยา (Eshere) ครั้งที่ 34 ณ กรุงบาเซโลนา ประเทศสเปน

-การประชุมรายปีของสมาคมยุโรปด้านการสืบพันธุ์ของมนุษย์และคัพภวิทยา (Eshere) ครั้งที่ 35 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

-การประชุมสมาคมการเจริญพันธุ์แห่งออสเตรียเลีย ณ ประเทศออสเตรเลีย

-เชิญไปบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ณ โรงพยาบาล Anhui สาธารณรัฐประชาชนจีน